K16-006 Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst

Titel: Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst
Code: K16-006
Fase: Afgerond
Inspraakmoment: Geen

WijWonen is in samenwerking met zuster-huurdersorganisaties Bres, Duwoners en VBU in overleg met DUWO om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. Hierbij is specifiek aandacht voor een gemeenschappelijke visie op huurdersparticipatie, waarvan de nieuwe overeenkomst een afgeleide moet zijn. Daarnaast wordt erop ingezet om de relaties tussen de huurdersorganisaties onderling, DUWO-concern en DUWO-lokaal beter te stroomlijnen om de kwaliteit en effectiviteit van het overleg te bevorderen.

 • Samenwerkingsovereenkomst met DUWO

  Eindelijk is het zover!

  Lees verder →
 • Inspraakmoment nieuwe samenwerkingsovereenkomst

  Wijwonen heeft in samenwerking met huurdersorganisaties VBU en BRES samen met DUWO rond de tafel gezeten om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen.

  Lees verder →
 • Workshop Huurdersorganisaties

  Op 7 en 12 april 2017 heeft WijWonen samen met BRES, de VBU, DUWO en een onafhankelijke bemiddelaar de randvoorwaarden vastgesteld voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Uit deze gesprekken is besloten om het coproducentschap tussen DUWO en haar huurdersorganisaties vast te leggen en om de communicatie en overlegvorm tussen huurdersorganisaties, DUWO-concern en DUWO-lokaal een vaste structuur te geven. In de uitwerking zal dit leiden tot een transparante informatievoorziening vanuit beide partijen, inspraak in de vorming van DUWO beleid en een volwaardigere onderhandelingspositie voor WijWonen. Op 2 mei volgen vormgevende gesprekken voor de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst. Het doel is om voor de zomer een ondertekende samenwerking te kunnen presenteren.

   

  Lees verder →
 • Dossierbeschrijving

  De relatie tussen woningcorporatie en huurdersorganisatie is door de wetgever vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurders (Overlegwet). In deze wet zijn de spelregels neergelegd die de basis vormen voor het overleg wat plaatsvindt tussen DUWO en WijWonen. Om een verdere invulling aan deze formele relatie te geven is het gebruikelijk om aanvullende afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst die ten goede kome aan de kwaliteit en effectiviteit van het onderlinge overleg. DUWO heeft in het verleden dergelijke aanvullende afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties uit Amstelveen (VBU), Amsterdam (Duwoners), Delft (WijWonen) en Leiden (Bres).

  Doordat zowel de Overlegwet als de Woningwet in 2015 zijn vernieuwd, zijn er meer verantwoordelijkheden en rechten bij de huurdersorganisaties neergelegd. Binnen dit nieuwe overlegkader bestaat soms frictie met de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, waardoor het tijd is om de samenwerkingsafspraken te herzien. Daarbij komt dat DUWO in 2016 in een maatschappelijke visitatie door haar stakeholders is beoordeeld op haar prestaties. Vanuit de huurdersorganisaties is toen sterke onvrede geuit over de beperkte invloed van overleg op de beleidskeuzes die binnen DUWO worden gemaakt, wat een extra aanleiding vormt de bestaande afspraken tegen het licht te houden.

  In samenspraak met DUWO en de huurdersorganisaties uit Amstelveen, Amsterdam en Leiden is afgesproken om in 2017 te werken naar nieuwe afspraken die worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hierbij is specifiek aandacht om tot een gezamenlijke visie op huurdersparticipatie te komen, waarbij de overeenkomst slechts een afgeleide van deze inhoud moet zijn. Om tot deze gezamenlijke visie te komen worden onder onafhankelijke begeleiding workshops georganiseerd om de relatie uit te diepen tussen de huurderorganisaties, tussen de huurdersorganisaties en DUWO-concern en tussen de huurdersorganisaties en DUWO-werkgebied.

  Lees verder →